جهت استفاده از تخفیف، از کوپن های زیر عکس یا پرینت گرفته و به آگهی دهنده ارایه کنید.
%۲۰ تخفیف ویژه
با ارائه این برگ میتوانید از تخفیف ویژه کاربران وب سایت نشانی استفاده نمایید.
 • عنوان کسب و کار : باغ پذیرایی جزیره
 • عنوان تخفیف : قیمت ورودی عقد (شنبه تا چهارشنبه)
 • میزان تخفیف : %۲۰
 • شماره تماس : ۰۹۱۳۱۱۳۲۸۴۴
 • آدرس :

  انتهای بلوار آتشگاه، کیلومتر ۲ جاده نجف آباد، سمت راست جنب کانال آب، 3۰۰ متر در امتداد کانال، باغ پذیرایی جزیره

نشانی، صرفا نمایش دهنده این تخفیف از موسسه فوق است و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به نحوه اجرای آن ندارد.

%۲۰ تخفیف ویژه
با ارائه این برگ میتوانید از تخفیف ویژه کاربران وب سایت نشانی استفاده نمایید.
 • عنوان کسب و کار : باغ پذیرایی جزیره
 • عنوان تخفیف : قیمت ورودی عروسی (شنبه تا چهارشنبه)
 • میزان تخفیف : %۲۰
 • شماره تماس : ۰۹۱۳۱۱۳۲۸۴۴
 • آدرس :

  انتهای بلوار آتشگاه، کیلومتر ۲ جاده نجف آباد، سمت راست جنب کانال آب، 3۰۰ متر در امتداد کانال، باغ پذیرایی جزیره

نشانی، صرفا نمایش دهنده این تخفیف از موسسه فوق است و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به نحوه اجرای آن ندارد.

%۲۰ تخفیف ویژه
با ارائه این برگ میتوانید از تخفیف ویژه کاربران وب سایت نشانی استفاده نمایید.
 • عنوان کسب و کار : باغ پذیرایی جزیره
 • عنوان تخفیف : قیمت ورودی عقد (پنجشنبه و جمعه)
 • میزان تخفیف : %۲۰
 • شماره تماس : ۰۹۱۳۱۱۳۲۸۴۴
 • آدرس :

  انتهای بلوار آتشگاه، کیلومتر ۲ جاده نجف آباد، سمت راست جنب کانال آب، 3۰۰ متر در امتداد کانال، باغ پذیرایی جزیره

نشانی، صرفا نمایش دهنده این تخفیف از موسسه فوق است و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به نحوه اجرای آن ندارد.

%۲۰ تخفیف ویژه
با ارائه این برگ میتوانید از تخفیف ویژه کاربران وب سایت نشانی استفاده نمایید.
 • عنوان کسب و کار : باغ پذیرایی جزیره
 • عنوان تخفیف : قیمت ورودی عروسی (پنجشنبه و جمعه)
 • میزان تخفیف : %۲۰
 • شماره تماس : ۰۹۱۳۱۱۳۲۸۴۴
 • آدرس :

  انتهای بلوار آتشگاه، کیلومتر ۲ جاده نجف آباد، سمت راست جنب کانال آب، 3۰۰ متر در امتداد کانال، باغ پذیرایی جزیره

نشانی، صرفا نمایش دهنده این تخفیف از موسسه فوق است و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به نحوه اجرای آن ندارد.

بازگشت به صفحه کسب و کار